Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin konkursu
„Wygraj z Pharm:assistant”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia konkursu w aplikacji Pharm:assistant pt.: „Wygraj z Pharm:assistant” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs kierowany jest do farmaceutów oraz techników farmaceutycznych.
 3. Organizatorem Konkursu jest firma farmacja.net sp. z o. o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, NIP: 7972051773 będąca operatorem aplikacji Pharm:assistant (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 6. Program obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest organizowany za pośrednictwem aplikacji Pharm:assistant dostępnej do zainstalowania za pośrednictwem strony internetowej: https://app.pharmassistant.pl/konkurs/ (zwanej dalej „Stroną”).

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie może uczestniczyć wyłącznie osoba będąca farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca niniejszy Regulamin (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
  • pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
  • osoby, które podadzą nieprawdziwe lub niepełne dane uniemożliwiające identyfikację Uczestnika lub kontakt z nim,
  • osoby, których odpowiedzi lub działania/zaniechania sprzeczne są z postanowieniami Regulaminu.

Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz konkubinatu.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Zadania konkursowe pojawiać się będą pojawiać się w aplikacji Pharm:assistant trzy razy w tygodniu podczas czterech tygodni trwania konkursu.
 2. Każdorazowo zadanie Uczestnika polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 5 pytań quizowych oraz odpowiedzi na dodatkowe pytanie otwarte, dotyczące tematyki wybranej przez Organizatora.
 3. Uczestnik w momencie pojawiania się pytań może udzielić na nie odpowiedzi wyłącznie jeden raz. Udzielenie odpowiedzi więcej niż jeden raz na te same pytania prowadzi do dyskwalifikacji Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przekazuje pełnię praw autorskich co do udzielonych odpowiedzi Organizatorowi Konkursu oraz wyraża zgodę na ewentualną publikację odpowiedzi w kanałach Organizatora.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad oraz oświadcza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Rejestracja w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu stanowi warunek uczestnictwa w nim.

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Zwycięzców Konkursu wybierze Komisja konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu dalej, zwana „Komisją”.
 2. Spośród Uczestników Komisja wybierze pięciu zwycięzców z każdego tygodnia trwania Konkursu, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie, a dodatkowo udzielili najciekawszych odpowiedzi na zadane pytania otwarte.
 3. Dodatkowo spośród wszystkich Uczestników Komisja wybierze trzech zwycięzców całego Konkursu, którzy w ciągu całego okresu trwania konkursu udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi w najkrótszym czasie, a dodatkowo udzielili najciekawszych odpowiedzi na zadane pytania otwarte.
 4. Pytania konkursowe będą dostępne w aplikacji Pharm:assistant po uruchomieniu aplikacji z adresu https://app.pharmassistant.pl/konkurs/
 5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć na pytania zamknięte i otwarte pojawiające się po uruchomieniu zakładki. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.
 6. Odpowiedzi na pytania otwarte mogą zwierać maksymalnie 256 znaków wraz ze spacjami.
 7. Odpowiedzi na pytanie otwarte będą oceniane przez Komisję pod kątem oryginalności, kreatywności, innowacyjności oraz funkcjonalności.
 8. Odpowiedzi na pytania otwarte nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub mogących obrazić uczucia albo przekonania innych osób bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym szczególnie dóbr osobistych i praw autorskich). Odpowiedź na pytanie otwarte nie może zawierać wizerunku innych osób.
 9. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z odpowiedzą na pytanie otwarte, ponosi Uczestnik, który zgłosił odpowiedź.
 10. Wybór nagradzanych Uczestników leży wyłącznie w gestii Komisji i od tej decyzji Uczestnikom nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.
 11. Komisja konkursowa dokona wyboru nagradzanych Uczestników w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach prac Komisji do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora.

 

V. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Konkursie następuje po zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu danych Uczestnika oraz udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe za pomocą aplikacji Pharm:assistant.
 2. Poprzez dane Uczestnika rozumie się: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres apteki (nazwa, adres, numer telefonu apteki), a także zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych określonych w pkt. 2.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Uczestników niezgodne z Regulaminem.

 

VI.NAGRODY W KONKURSIE

 1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 23 Uczestników.
 2. Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
 3. W konkursie przewidziano trzy nagrody główne oraz dwadzieścia nagród tygodnia.
 4. Nagrodę główną konkursu stanowi zestaw walizek marki Ochnik. Nagrodę tygodnia stanowi Gift Card do sklepu Wyjątkowy Prezent o wartości 150 zł brutto.
 5. Nagrodę otrzymują Uczestnicy wybrani przez Komisję.
 6. Nagrody Uczestnikom przydziela Organizator za pośrednictwem Komisji konkursowej oraz według postanowień Regulaminu.
 7. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską za pomocą poczty na koszt Organizatora lub dostarczone za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora w terminie 40 dni, licząc od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu.
 8. Nagrody dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego, jak również prawo do cesji uprawnienia do otrzymania nagrody.
 10. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
 12. Nagrody, które nie zostały wygrane, lub nagrody, do których wygrani utracili prawa z przyczyn określonych w Regulaminie, pozostają w dyspozycji Organizatora.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej, tzn. wedle podanych przez Uczestnika danych, skutkuje przepadkiem nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

VII. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa 28 dni.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.11.2019 r. i trwa do dnia 09.12.2019 r.

 

VIII. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję konkursową. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
 2. Na wynik Konkursu ma wpływ wyłącznie rezultat działań Uczestników ocenianych zgodnie z Regulaminem z wyłączaniem jakichkolwiek elementów o charakterze losowym.
 3. Organizator nie gwarantuje, że udział w Konkursie zakończy się jego wygraniem przez danego Uczestnika.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. Uczestnicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie dyskwalifikowani z Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu sieci Internet, a także za opóźnienia w dostarczeniu, niedostarczenie lub uszkodzenie przesyłki z winy firmy kurierskiej, ani za niemożność lub utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@farmacja.net nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Wniesione w terminie reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Reklamacje wniesione po terminie lub niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Powiadomienie Uczestnika o decyzji Organizatora zostanie wysłane na adres e-mail podany w reklamacji w terminie 7 dni, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

X. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako ,,RODO’’).
 2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, jest firma farmacja.net sp. z o. o., ul. Piaskowa 52, 05-420 Józefów, tel. +48 50 50 50 320, e-mail: info@farmacja.net.
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail: info@farmacja.net lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 50 50 50 320.
 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach:
  1. organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna;
  2. informowania o udziale i wygranej w Konkursie na ww. stronie internetowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna;
  3. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez

Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

 1. Wobec Uczestników nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 2. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (niepodanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania danych dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie – w tym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników (za zgodą) będą rozpowszechnione poprzez ich publikację na ogólnodostępnej stronie internetowej. Odbiorcami danych osobowych w tym przypadku będą użytkownicy Internetu.
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług w związku z Konkursem.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i realizacji Konkursu.
 8. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 9. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 10. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 11. Uczestnikom przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych dotyczących Uczestników, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi;
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych osobowych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 13. Nadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

XI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie: https://pharmassistant.pl/regulamin_wygraj_z_pharmasistant
 2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Konkursu.
 4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na Stronie, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
 5. W przypadku niezaakceptowania zmian Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres e-mail: konkurs@farmacja.net.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie, a także po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.